ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୁଲିସ

ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଥାନା ର ନାମ ଓ ଦୁରଭାଷ ତାଲିକା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୋଲିସ ଥାନା ର ନାମ ସ୍ଥାଇ ସି.ୟୁ.ଜି. ନମ୍ବର ସ୍ଥାଇ ଡି.ସି.ଓ. ନମ୍ବର
୧. ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ,ବରଗଡ ୦୬୬୪୬-୨୩୪୪୮୦(ଓ),୦୬୬୪୬-୨୩୩୧୫୦(ଫାକ୍ସ),୯୪୩୮୯୧୬୪୯୦,୯୩୪୮୪୬୪୩୫୨
୨. ଉପ ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ,ବରଗଡ ୯୪୩୮୯୧୬୭୧୪,୭୭୩୫୭୦୧୫୭୬
୩. ଏସଡିପିଓ,ବରଗଡ ୯୪୩୮୯୧୬୭୧୫
୪. ଏସଡିପିଓ, ପଦମପୁର ୯୪୩୮୯୧୬୭୧୬
୫. ସହର ପୋଲିସ ଥାନା, ବରଗଡ ୯୪୩୮୯୧୬୫୦୬ ୯୩୪୮୬୮୬୮୫୨
୬. ସଦର ପୋଲିସ ଥାନା, ବରଗଡ ୯୪୩୮୯୧୬୫୦୪ ୮୧୧୪୬୬୫୬୮୯
୭. ଅତାବିରା ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୨ ୭୭୩୫୬୩୮୨୬୨
୮. ବରପାଲି ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୩ ୬୩୭୦୭୬୭୨୫୬
୯. ଭେଦେନ ପୋଲିସଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୫ ୬୩୭୦୭୦୬୬୪୩
୧୦. ଭଟଲି ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୪ ୭୦୭୭୩୭୨୨୨୧
୧୧. ଅମ୍ବଭୋନା ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୧ ୮୪୫୫୯୧୬୮୫୮
୧୨. ପଦମପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୫୦୨ ୭୭୩୫୬୪୫୦୧୫
୧୩. ସୋହେଲା ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୫୦୫ ୬୩୭୧୦୫୮୮୧୯
୧୪. ବିଜେପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୬ ୭୬୦୯୯୩୧୧୪୪
୧୫. ଗାଇସିଲଟ ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୯ ୭୭୩୫୬୮୫୨୧୯
୧୬. ଝାରବନ୍ଧ ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୫୦୦ ୯୧୭୮୮୦୨୮୬୯
୧୭. ମେଳଛାମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୫୦୧ ୬୩୭୨୬୧୮୩୨୧
୧୮. ପାଇକମାଳ ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୫୦୩ ୭୭୫୦୮୫୭୫୭୨
୧୯. ବୁଡେନ ପୋଲିସ ଥାନା ୯୪୩୮୯୧୬୪୯୭ ୮୭୬୩୦୧୦୦୪୦
୨୦. ଜଗଦଲପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ୬୩୭୨୨୯୨୫୬୨
୨୧. ବିଜୟପଲ୍ଲୀ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ୯୪୩୮୯୧୫୭୯୦
୨୨. ଗୋଡଭୋଗା ଓଡିଶା ପୋଲିସ ୯୪୩୮୯୧୫୭୯୧
୨୩. ଋସୁଦ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ୯୪୩୮୯୧୫୭୯୨
୨୪. ପିସିଆର ସେଲ, ବରଗଡ ୧୦୦,୯୪୩୯୫୧୩୨୩୩,୯୧୭୮୧୬୬୪୪୪