ରାଜବୋରାସମ୍ବର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଓ.ଏ.ଭି ବାନ୍ଦୁପଲି ସତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ମନୋନୟନ ପାର୍ଥୀ ୨୦୧୮-୧୯ ର ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(PDF 39 KB)

ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଡାଉନଲୋଡ୍/ଲିଙ୍କ
ରାଜବୋରାସମ୍ବର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଓ.ଏ.ଭି ବାନ୍ଦୁପଲି ସତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ମନୋନୟନ ପାର୍ଥୀ ୨୦୧୮-୧୯ ର ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(PDF 39 KB) 18/04/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(39 KB)