ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରଣ ସକାଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୫ ଏମବି)

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରଣ ସକାଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୫ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରଣ ସକାଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୫ ଏମବି)
କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରଣ ସକାଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
16/08/2018 23/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)