ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରି, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୯୨କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରି, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୯୨କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରି, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୧୯୨କେବି)
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରି, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।
23/02/2019 28/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (192 KB)