ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଗାଡି ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୬୨୯ କେବି)

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଗାଡି ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୬୨୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଗାଡି ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୬୨୯ କେବି)
ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଗାଡି ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ।
20/08/2018 27/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (629 KB)