ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରଗଡ ସମବାଯ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ, ବରଗଡ ଅଧୀନରେ ଚିନିକାଳ ର ଆଧୁନିକରଣ ତଥା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରଗଡ ସମବାଯ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ, ବରଗଡ ଅଧୀନରେ ଚିନିକାଳ ର ଆଧୁନିକରଣ ତଥା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରଗଡ ସମବାଯ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ, ବରଗଡ ଅଧୀନରେ ଚିନିକାଳ ର ଆଧୁନିକରଣ ତଥା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪ ଏମବି)
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରଗଡ ସମବାଯ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ, ବରଗଡ ଅଧୀନରେ ଚିନିକାଳ ର ଆଧୁନିକରଣ ତଥା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
28/09/2018 08/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)