ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ-୨୦୧୯ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଛପିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୫୪୮ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ-୨୦୧୯ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଛପିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୫୪୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ-୨୦୧୯ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଛପିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୫୪୮ କେବି)
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ-୨୦୧୯ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଛପିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ
30/08/2018 04/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (548 KB)