ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୩୬୦ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୩୬୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୩୬୦ କେବି)
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଭଡା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
12/12/2018 27/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (360 KB) Terms and condition (433 KB)