ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ବରଗଡ ସମବାୟ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମରାମତି,ପରିବହନ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୯କେବି)

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ବରଗଡ ସମବାୟ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମରାମତି,ପରିବହନ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୯କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ବରଗଡ ସମବାୟ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମରାମତି,ପରିବହନ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୯କେବି)
ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ , ବରଗଡ ସମବାୟ ଚିନୀ କାରଖାନା ଲିଃ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମରାମତି,ପରିବହନ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
30/11/2018 17/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (279 KB) ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିବରଣୀ (4 MB)