ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୦୩/୨୦୨୦-୨୧ ତାରିଖ ୦୪.୧୧.୨୦୨୦ ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା କେନ।ଲ ବିଭାଜନ ନ-୧, ବିଜେପୁର ର ମାନବ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୩୯ କେବି)

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୦୩/୨୦୨୦-୨୧ ତାରିଖ ୦୪.୧୧.୨୦୨୦ ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା କେନ।ଲ ବିଭାଜନ ନ-୧, ବିଜେପୁର ର ମାନବ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୩୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୦୩/୨୦୨୦-୨୧ ତାରିଖ ୦୪.୧୧.୨୦୨୦ ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା କେନ।ଲ ବିଭାଜନ ନ-୧, ବିଜେପୁର ର ମାନବ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୩୯ କେବି)
  • ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା କେନ।ଲ ବିଭାଜନ ନ-୧, ବିଜେପୁର
06/11/2020 18/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (839 KB) DTCN (1 MB)