ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବରଗଡ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୮୦୮୬ ତା-୧୭-୦୯-2019 ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବରଗଡ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୮୦୮୬ ତା-୧୭-୦୯-2019 ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବରଗଡ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୮୦୮୬ ତା-୧୭-୦୯-2019 ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବରଗଡ ପାଇଁ ଖାଲିଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୮୦୮୬ ତା-୧୭-୦୯-2019 ର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।

17/09/2019 25/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (918 KB) ଆବେଦନ ପତ୍ର (1 MB)