ଏରିୟା ମ୍ୟାନେଜର, ମାର୍କଫେଡ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାର ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୯ କେବି)

ଏରିୟା ମ୍ୟାନେଜର, ମାର୍କଫେଡ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାର ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏରିୟା ମ୍ୟାନେଜର, ମାର୍କଫେଡ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାର ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୯ କେବି)
ଏରିୟା ମ୍ୟାନେଜର, ମାର୍କଫେଡ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସାର ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
03/01/2019 19/01/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (439 KB)