ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋର୍ଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ର।ଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୫କେବି)

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋର୍ଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ର।ଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୫କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋର୍ଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ର।ଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୫କେବି)
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋର୍ଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ର।ଣ ଓ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
01/02/2019 08/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (45 KB) Hoarding (289 KB) Pictorial Tiles (287 KB)