ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର , ଭଟଲି

ଭଟଲି, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୦


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର , ଭଟଲି

ଭଟଲି, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୦


ଫୋନ : 06646-261201
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର , ମେଳ୍ଛାମୁଣ୍ଡା

ମେଳ୍ଛାମୁଣ୍ଡା,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୫


ଫୋନ : 06683-227721
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର ,ଅମ୍ବାଭନା

ଅମ୍ବାଭନା, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୧


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଗାଇସିଲେଟ

ଗାଇସିଲିଲେଟ, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୭


ଫୋନ : 06683-226621
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଗୋଡଭଗା

ଗୋଡଭଗା,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୧୧୧


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଗୋଡଭଗା

ଗୋଡଭଗା,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୧୧


ଫୋନ : 06682-230230
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଗୋଣ୍ଡତୁରୁମ

ଗୋଣ୍ଡତୁରୁମ,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୧୧୫


ଫୋନ : 06682-239032
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଘେସ୍ସ

ଘେସ୍ସ,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୪


ଫୋନ : 06685-223121
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଝାରବନ୍ଧ

ଝାରବନ୍ଧ,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୪୨


ଫୋନ : 06684-235521
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ