ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ପାଇକମାଳ

ପାଇକମାଳ, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୯


ଫୋନ : 06684-230624
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ବିଜେପୁର

ବିଜେପୁର,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୨


ଫୋନ : 06685-274027
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଭୁକ୍ତା

ଭୁକ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୪୫


ଫୋନ : 06682-268821
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଭେଡେନ

ଭେଡେନ, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୧୦୪


ଫୋନ : 06682-240022
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ମଣ୍ଡୋଶୀଳ

ମଣ୍ଡୋଶୀଳ, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୫୦


ଫୋନ : 06684-232322
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଯାମଳା

ଯାମଳା, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୪୯


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ରେମୁଣ୍ଡା

ରେମୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୧୦୩


ଫୋନ : 06682-260021
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଲରମ୍ଭା

ଲରମ୍ଭା, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୧୦୨


ଫୋନ : 06682-235004
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର, ଲୌମୁଣ୍ଡା

ଲୌମୁଣ୍ଡା,ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୪୮


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ

ଉପ ଡାକଘର,ବାରଡୋଲ

ବାରଡୋଲ, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୮


ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ଡାକ